Χρηματοδότηση - Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έγκριση δανείου

Νομιμοποιητικά Έγγραφα

ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΠΕ, ΜΕΠΕ)

  • Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας (αρχικό η κωδικοποιημένο) και αντίστοιχο ΦΕΚ δημοσίευσης.
  • Σε περίπτωση που υπάρχουν τροποποιήσεις του καταστατικού, αντίγραφα των τροποποιήσεων και αντίστοιχα ΦΕΚ.

 

ΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

  • Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας (αρχικό η κωδικοποιημένο) και αντίστοιχο ΦΕΚ δημοσίευσης.
  • ΦΕΚ δημοσίευσης τυχόν τροποποιήσεων σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται κωδικοποιημένο καταστατικό.
  • Πιστοποιητικό από το πρωτοδικείο για τις τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας. (Προαιρετικό για χρηματοδοτήσεις μέχρι 2 αυτοκίνητα, υποχρεωτικό για χρηματοδοτήσεις άνω των 2 αυτοκινήτων).

 

Οικονομικά Έγγραφα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΜΕΠΕ)

  • Ισολογισμοί δυο τελευταίων ετών (δημοσιευμένοι).
  • Πρόσφατο ισοζύγιο και αντίστοιχο προηγούμενου έτους.
  • Τελευταίο εκκαθαριστικό, φωτοτυπία ταυτότητα και Ε9, των νόμιμων εκπροσωπών.
  • Έντυπο Ε9 της εταιρείας εφόσον υπάρχει ακίνητη παρουσία.
  • Φορολογική ενημερότητα εταιρείας.

Team effort by: Eosnet and Olon Systems